Naša ponuka

Efektívnosť vzdelávacích programov je vo veľkej miere podmienená výberom vhodných metód, prostriedkov a spôsobov vyuţívaných pri prenose a osvojovaní si vedomostí, zručností, postojov a skúsenosti.

Postupne sa v praxi vytvorila škála metód vzdelávania, ktoré sa najčastejšie členia na dve skupiny:

  • Metódy vzdelávania pri výkone práce (na pracovisku) – „on the job“ – inštruktáţ, koučovanie, mentorovanie, konzultovanie, asistovanie, poverenie úlohou, rotácia práce, stáţ, pracovné porady a pod.. So vhodnejšie pre vzdelávanie robotníckych povolaní.
  • Metódy vzdelávania mimo pracoviska – „off the job“ – prednáška, seminár, demonštrovanie, prípadové štúdie, workshop, brainstorming, simulácia, hranie rolí, assessment centre (diagnosticko-výcvikový program), výučba použitím elektronických médií (e-learning), informačných technológií (videokonferencie), využitím internetu, učenie hrou (outdoor training) a pod. (Antošová, 2008, s. 78).

Uplatnenie vhodných metód vzdelávania je podmienené konkrétnymi potrebami a podmienkami v podniku (zloženie študijnej skupiny, ciele programu, časový priestor na vzdelávanie, finančné a materiálne podmienky). Vývoj však smeruje skôr k využívaniu aktívnejších metód vzdelávania a metód vedúcich k sebarozvoju zamestnancov, ktorí sa takisto musí plánovať a podporovať. Vzdelávacie aktivity je potrebné orientovať nielen na vedomostný profil zamestnancov, ale aj na ich hodnotový systém, čím sa rozumie pôsobenie na celkovú kompetenciu jednotlivých zamestnancov

Naša ponuka zahŕňa

Prednášky – je obyčajne zameraná na sprostredkovanie faktických informácií, či teoretických poznatkov.

Výhoda – rýchlosť prenosu informácie a nenáročnosť na podmienky, na vybavenie. Nevýhoda – ide o jednostranný tok informácií a pasívne prijímanie účastníkmi vzdelávania

Semináre   –    formou   referátov   a diskusii    je   zameraný   na    výmenu   informácií a názorov účastníkov na dopredu známu tému.

Výhoda – podpora a rozvoj myšlienok, okamţitá spätná väzba. Kvalita učenia však závisí od vedomostnej úrovne účastníkov 

Školenia hravou formou (tréning) – kladie dôraz predovšetkým na aktívne získavanie vedomosti a spôsobilosti. Ide o formu zážitkového učenia vychádzajúceho zo skutočnosti, že ľudia sa mnohým viac a rýchlejšie naučia, keď si „niečo vyskúšajú“, ako keď si informácie prečítajú, resp. vypočujú, ako napr. na prednáške alebo seminári. Uprednostňuje sa tu procesná stránka učenia.

Nové moderné formy vzdelávania

E-learning– moderná didaktická metóda perspektívna hlavne pre dištančnú formu vzdelávania. Účastník získava študijné a informačné zdroje prostredníctvom počítačov je siete. Prostredníctvom siete tiež komunikuje zo vzdelávacou inštitúciou, so svojím tútorom a ostatnými účastníkmi

Výhody- možnosť v krátkom okamihu vzdelávať veľké množstvo ľudí, možnosť overenia efektivity štúdia, možnosť využitia bezbariérového prístupu, štandardizované znalosti.

Virtuálne vzdelávanie t.j. server so softwarovým prostredím poskytujúcim mnohostrannú podporu vzdelávania.

Vzdelávanie cez internet využíva výcvik, testovanie zručností a poznatkov, tiež poskytuje účastníkovi spätnú väzbu o správnosti odpovedí a reakcií v zložitých situáciách

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *