Vzdelanie je naučenie sa toho, o čom ste ani nevedeli, že neviete :-)

Posted on 25 januára, 202325 januára, 2023   Leave a comment on Vzdelanie je naučenie sa toho, o čom ste ani nevedeli, že neviete :-)

Vzdelávanie   zamestnancov   možno    charakterizovať   ako   permanentný    proces, v ktorom nastáva prispôsobovanie a zmena pracovného správania, úrovne vedomostí, zručností a motivácie zamestnancov organizácie tým, že sa učia pomocou rôznych metód. Výsledkom je zníženie rozdielu medzi aktuálnymi kompetenciami zamestnancov a požiadavkami, ktoré sa na nich kladú. Základným cieľom vzdelávania zamestnancov je prostredníctvom cieľavedomého permanentného formovania pracovného potenciálu vytvoriť podmienky na efektívne plnenie úloh organizácie. Investovanie do ľudských zdrojov vedie k ich celkovému zhodnoteniu, ktoré sa konkrétne prejavuje prostredníctvom: Zamestnávatelia podporujú vzdelávanie, ktoré … Continue reading „Vzdelanie je naučenie sa toho, o čom ste ani nevedeli, že neviete :-)“

Naša ponuka

Posted on 27 apríla, 202125 januára, 2023   Leave a comment on Naša ponuka

Efektívnosť vzdelávacích programov je vo veľkej miere podmienená výberom vhodných metód, prostriedkov a spôsobov vyuţívaných pri prenose a osvojovaní si vedomostí, zručností, postojov a skúsenosti. Postupne sa v praxi vytvorila škála metód vzdelávania, ktoré sa najčastejšie členia na dve skupiny: Uplatnenie vhodných metód vzdelávania je podmienené konkrétnymi potrebami a podmienkami v podniku (zloženie študijnej skupiny, ciele programu, časový priestor na vzdelávanie, finančné a materiálne podmienky). Vývoj však smeruje skôr k využívaniu aktívnejších metód vzdelávania a metód vedúcich k sebarozvoju zamestnancov, … Continue reading „Naša ponuka“