Dajte človeku rybu a nakŕmite ho na jeden deň. Naučte ho chytať ryby a nakŕmite ho na celý život.

Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania. Zároveň vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.

V dnešnej rýchlo sa meniacej dobe je vysoký tlak na firmy zo strany konkurencie aj z dôvodu neustále sa meniacich podmienok, ktorým je potrebné sa prispôsobovať. Úspech firiem je priamo úmerný a závisí od vzdelaných ľudí, ktorí pre danú firmu pracujú. Nedostatok potrebných vedomostí má negatívny vplyv na celú firmu a a jej kultúru. Prostredníctvom školení a seminárov dochádza k rozširovaniu schopností a vedomostí.

Zamestnanci predstavujú prioritný zdroj efektívnej činnosti a prosperity organizácie. Toto tvrdenie však nemožno chápať vo všeobecnosti. Jeho platnosť sa odvíja od toho, ako sú zamestnanci na svoju úlohu pripravení a aké podmienky sú vytvorené na jej naplnenie.

Ak hovoríme o ľudských zdrojoch v organizácií, rozumieme nimi celý ľudský potenciál. Tvoria ho nielen počet a štruktúra zamestnancov, ale aj aspekty, ako sú vzdelanosť a kultúra, medziľudské vzťahy, schopnosť spolupráce, vnímanie sociálnych a ekologických faktorov prostredia a pod..

Cieľavedomé vytváranie a využívanie ľudského potenciálu je predpokladom budovania a rozvíjania silných stránok a konkurenčných výhod podniku. To všetko je reálne len na základe systémovo koncipovaného personálneho manažmentu, ktorý orientuje zamestnancov tak, aby sa dosiahli základné strategické zámery a ciele podniku.

Inštitút, kvality, environmentu a bezpečnosti práce je pripravený poskytnúť plnú súčinnosť pri vzdelávaní zamestnancov v oblasti systémové manažérstva (ISO 9001, ISO14001, ISO 37001, ISO 45001).